¿Qué es y en qué consiste el Derecho de Familia?

¿Qué es y en qué consiste el Derecho de Familia?

El dret de família és una branca del Dret present en la vida de tots i cadascun de nosaltres. A vegades, tots tendim a pensar, quan parlem dels conceptes “dret” i “família”, en divorcis i els problemes que existeixen amb i per als nens, víctimes en massa ocasions, de les controvèrsies dels adults quan el seu projecte de vida en comú fracassa.

Tot i ser plenament conscients que el dret de família inclou les anteriors circumstàncies, hi ha altres elements determinants que en formen part, i que influeixen directament en la vida de les persones encara que sembli que moltes vegades ho hàgim oblidat.

Què és el Dret de Família?

En primer lloc, cal fer especial èmfasi en el que podríem definir com la part més bonica d’aquesta branca del dret, que segons Vives Bas, és l’inici del projecte en comú entre dues persones. Com és ben sabut, avui en dia, el dret de família ja no està reservat únicament a dues persones de diferent sexe que desitgen unir-se en matrimoni; sinó que és un dret que ha evolucionat i s’ha adaptat a les múltiples opcions de vida en comú entre dues persones d’una societat moderna.

A la vista d’això, una de les primeres opcions que han de considerar dues persones que decideixen iniciar un projecte familiar comú és la forma jurídica que tindrà la seva relació personal; bàsicament matrimonial o no matrimonial (parella de fet).

Quins temes tracta un advocat de Dret de Família?

Aquests conceptes són les qüestions més comunes que solen tractar-se en l’exercici pràctic de l’advocacia quan parlem del dret de família:

1. Separació i divorci

separacion de parejas divorcio

Quan un advocat de família rep casos de separació o divorci ha d’orientar a la parella o a un membre d’ella davant una crisi. T’ho expliquem més detalladament a continuació:

 • Separació: implica el cessament de la convivència i té conseqüències patrimonials i personals, però sense produir efectes legals davant tercers.
 • Divorci: cessament definitiu de contacte entre ambdues parts amb la dissolució de l’aliança matrimonial. D’aquesta manera, si els cònjuges ho desitgen, poden tornar a casar-se. Amb el divorci ambdues parts perden els drets i obligacions que es van generar en el moment en què van decidir formar matrimoni entre ells. A Catalunya, trobem dos tipus de divorci:
  • Divorci de mutu acord: ambdues parts poden ser assistides pel mateix advocat i procurador.
  • Divorci contenciós: cada part necessita un advocat i procurador perquè no s’han posat d’acord.

Cadascuna de les relacions de parella requereixen un bon assessorament jurídic en el moment que decideixen unir o cessar la seva vida conjunta. En ambdós casos, hi ha múltiples aspectes que s’hauran de valorar i sobre els quals caldrà negociar.

Segons la llei, el requisit mínim per al divorci o la separació és que hagi passat almenys tres mesos a partir de la data del matrimoni.

2. Custòdia de fills

Quan una parella es separa i necessita establir una custòdia pels seus fills l’interès del menor és el pilar fonamental a perseguir. S’ha de comprovar com s’anirà relacionant el menor amb els seus progenitors i familiars un cop hagi cessat la convivència. Això està indicat a l’article 233.8 del Codi Civil de Catalunya que estableix que en cas de ruptura de la convivència no es modificaran les responsabilitats dels pares amb els seus fills.

A més, s’ha d’establir un Pla de Parentalitat on s’han d’especificar les responsabilitats amb els fills i el jutge haurà d’aprovar aquest pla. Sempre s’ha d’incorporar en el conveni regulador.

Criteris per establir un règim i custòdia

En el mateix Codi Civil s’indiquen els criteris per determinar el règim i la forma d’exercir la guarda tenint en compte les propostes establertes en el pla de parentalitat. Aquests criteris són:

 • La vinculació afectiva entre els fills i cadascun dels progenitors, així com les relacions amb les altres persones que conviuen en les respectives llars.
 • L’aptitud dels progenitors per garantir el benestar dels fills i la possibilitat de procurar-los un entorn adequat, d’acord amb la seva edat.
 • L’actitud de cadascun dels progenitors per cooperar amb l’altre per assegurar la màxima estabilitat als fills, especialment per garantir adequadament les relacions d’aquests amb els dos progenitors.
 • El temps que cadascun dels progenitors havia dedicat a l’atenció dels fills abans de la ruptura i les tasques que efectivament exercia per procurar-los el benestar.
 • L’opinió expressada pels fills.
 • Els acords en previsió de la ruptura o adoptats fora de conveni abans d’iniciar-se el procediment.
 • La situació dels domicilis dels progenitors, i els horaris i activitats dels fills i dels progenitors.
custodia de hijos en menores derecho de familia
S’intenta mantenir en la major mesura del possible als germans junts

3. Herència

Cada persona és lliure de deixar els seus béns a qui estimi oportú, però hi ha unes determinades normes bàsiques que cal respectar, per exemple: la legítima. Has de saber que un advocat de família pot ajudar-te en diferents temes relacionats amb l’herència com:

 • Testaments. Quan una persona vol escriure la seva pròpia herència és fonamental conèixer quins drets i limitacions ens imposa la Llei a l’hora de plantejar-se què volem fer amb els nostres béns després del nostre pas. Fer un bon testament pot evitar futures baralles, moltes vegades irreconciliables entre els beneficiaris del testament. Per això, sovint és necessari comptar amb un expert en la matèria.
 • Successions. La successió hereditària és una successió universal d’hereters d’un conjunt de drets transmissibles i pertanyents a un difunt.
 • Renúncia d’herències. La renúncia és un dels procediments més comuns, ja que alguns dels deutes del difunt són majors que els seus actius i els hereus generalment no tenen interessos, així que consideren oportú renunciar a l’herència.
 • Repartiment d’herències. Pel que fa a la divisió de l’herència, tots els hereus han d’acceptar o renunciar. Però a vegades això no es pot aconseguir a través del desacord, per la qual cosa es necessita ajuda professional.

4. Acords prematrimonials

abogado de derecho de familia y acuerdos prematrimoniales

Els individus que formen una parella tindran una altra decisió molt important a prendre: quin règim econòmic regirà en la seva parella (separació de béns, règim de guanys, règim de participació en guanys, etc.), alguna cosa que serà molt important, tant durant la vida en comú com si en un futur hi ha una ruptura. Aquest és un aspecte summament important, i que de normal no es planteja la gent quan decideix iniciar una relació familiar.

En què consisteixen els acords prematrimonials?

Regular, en tot allò que sigui possible, la relació entre dues persones, és sempre una qüestió positiva. D’aquesta manera, tots dos són conscients de quins drets són titulars alhora de quines obligacions comporta la seva situació. Això pot semblar, a vegades, una qüestió fútil i centrada en la nostra ciència, una cosa poc “romàntica” però, des del meu punt de vista, és tot el contrari; es tracta simplement d’establir unes normes de convivència i unes previsions per si en un futur hi ha una disputa o fins i tot una ruptura definitiva. És el que denominem els “acords prematrimonials“.

5. Filiacions

Un altre dels aspectes importants del dret de família és tot el relatiu a la filiació. Els aspectes a tractar pel que fa a la filiació són normalment, processos de recerca d’un element molt essencial d’una persona, com ara qui és el seu veritable pare o, per contra, un pare que desitja que es reconegui que té un fill; rarament hi ha casos de desconegut de la maternitat (en la pràctica), encara que pot haver-los.

No obstant això, tot el relatiu a la filiació té unes connotacions que van molt més enllà d’un simple reconeixement de la paternitat en relació amb un fill. Aquest reconeixement determina conseqüències també quant a qüestions hereditàries, així com qüestions de responsabilitat parental, en el supòsit que el fill sigui menor d’edat.

Tots tenim dret a saber qui són els nostres progenitors, així com el dret a ser reconeguts com a progenitors dels nostres fills.

Si hi ha algun dubte sobre la veracitat de la paternitat dels fills diversos podrà iniciar-se la impugnació de filiació, regulada des de l’article 235-23 fins al 235-29. Les persones que poden impugnar la paternitat són:

 • El marit.
 • La mare.
 • El fill.
 • Persones amb interès legítim.

6. Violència vicària

Quan parlem de violència vicària ens referim a aquella violència que s’exerceix contra algú a través d’una persona interposada. Resulta necessari i urgent establir mesures que beneficiïn les víctimes d’aquesta violència d’una manera efectiva, i permetin així la disminució del risc o perill cap a la seva persona, prohibint les estades amb el pare que exerceix la violència vicària per resolució judicial.

El Codi Civil Català modifica tres dels seus preceptes amb la intenció de prohibir l’atribució de la guarda, les estades, les relacions i les comunicacions entre els fills i fills i el pare en els casos de violència vicària masclista. A més, també es considera necessari prohibir, en termes generals, les estades i comunicacions entre els fills i fills i el pare o la mare que maltracta en els casos de violència familiar.

Advocat de Família a Barcelona

A Vives Bas comptem amb advocats especialistes en Dret de Família, que ajuden a trobar la millor solució per a tots els problemes que afecten al teu entorn familiar. Em faig càrrec de qüestions amb sensibilitat i professionalitat per protegir tots els membres de la família.

Si vols tractar algun dels temes esmentats anteriorment sobre el Dret de Família, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. Buscarem la millor solució per a tu i els teus familiars.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Dret de família: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de dret de família. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, sinó de persones a les quals resolem un problema.
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.