Separació de béns a Catalunya. Convé separar els diners?

Separació de béns a Catalunya. Convé separar els diners?

El matrimoni pot celebrar-se en diferents règims matrimonials: de guanys, separació de béns i participació, ja que així ho estableix el Codi Civil de Catalunya. Cadascuna d’aquestes formes tenen característiques pròpies, coses en comú i diferències. No obstant això, a Vives Bas Advocats et volem parlar de la separació de béns a Catalunya donada la importància que té. A més, aquesta forma matrimonial està guanyant cada vegada més adeptes entre les persones que decideixen casar-se.

Què és la separació de béns a Catalunya?

La separació de béns té una regulació específica a Catalunya, ja que tenim el nostre propi codi civil i, per tant, ens regim per ell. Això és així, per qüestions històriques, culturals i polítiques.

La separació de béns significa que les parts mantenen dues masses patrimonials totalment diferenciades. És l’opció preferida pels cònjuges quan un dels dos desenvolupa una activitat professional o mercantil i no vol veure el seu patrimoni compromès. La conseqüència és que el risc de perdre béns i propietats s’aïlla per complet, ja que d’aquesta manera s’impedeix que la responsabilitat d’aquest cònjuge acabi perjudicant els béns i drets de l’altre.

Exemple de separació de béns

Un bon exemple d’aquest règim matrimonial és que, si un dels cònjuges adquireix una casa, serà sempre de la seva titularitat. No obstant això, si ho comparem amb el règim de guanys, la casa adquirida sempre seria de tots dos cònjuges, ja que passaria a formar part de la societat de guanys creada després de la celebració del matrimoni.

Supletorietat del règim de separació de béns a Catalunya

La regulació del dret civil català contempla una diferència substancial respecte al dret civil comú. En aquest sentit, la nostra singularitat en relació a les normes de caràcter civil estableix la supletorietat del règim de separació de béns a Catalunya. Però, un moment, Què significa la supletorietat en aquest sentit? La norma ve a indicar que, per a determinar el règim econòmic matrimonial, s’ha de remetre al que s’estableixi en els capítols matrimonials per tots dos cònjuges, fent prevaler la lliure autonomia de tots dos per a determinar-lo.

I si les parts no han pactat res? Aquí és on entra el joc el caràcter supletori. En aquest cas, per defecte, s’aplicarà el règim de separació de béns que prevalgui.

El règim econòmic matrimonial ve regulat en l’article 232.1 – 232.12 del Codi Civil Català.

ejemplo separacion bienes barcelona

4 característiques de la separació de béns a Catalunya

L’article al qual hem fet referència (article 232.1 – 232.12 del Codi Civil Català) contempla una àmplia regulació per a aquesta mena de règim econòmic matrimonial en les seves qüestions més rellevants. A continuació, t’explicarem els aspectes més importants, perquè els tinguis en compte abans de decidir per una mena de règim o un altre.

1.Plena llibertat d’administració i disposició

Una vegada celebrat el matrimoni, cada cònjuge disposarà amb plena llibertat de l’administració i disposició de tots els seus béns i drets. L’únic límit és aquell que estableix la llei per a qualsevol àmbit. A més, els béns es determinaran per la titularitat, és a dir, els que es tenien abans del matrimoni continuaran pertanyent al mateix titular, igual que els posteriors, tret que s’hagin adquirit conjuntament. En el cas que existeixin dubtes sobre la titularitat, s’entendrà que el bé correspon a tots dos cònjuges per igual.

2.Títol onerós

Els béns que hagin estat adquirits a títol onerós es presumeix que són propietat d’aquell que consti com a titular legal. Aquí hi ha una excepció molt important i és que, si es prova que el bé s’ha adquirit amb diners de l’altre cònjuge, es presumirà com una donació.

3.Compensació econòmica

La norma civil preveu una compensació econòmica per a aquell cònjuge que hagi contribuït més que l’altre en els treballs de casa. Això és així, sempre que en el moment d’extingir-se el matrimoni l’altre cònjuge hagi obtingut un increment patrimonial derivat d’aquesta situació.

4.Comunitat ordinària indivisa

Malgrat la separació de béns, els cònjuges també poden adquirir béns en comunitat ordinària indivisa. Per això, el nostre codi civil també regula que en el moment de l’extinció o del cessament de la convivència, qualsevol dels dos cònjuges pugui sol·licitar l’acció de la divisió de cosa comuna respecte dels béns la titularitat dels quals els correspongui a tots dos.

Avantatges i desavantatges de la separació de béns

En Vives Bas Advocats no et podem recomanar que triïs entre de guanys, separació de béns o participació, ja que aquest fet dependrà de les preferències o de les circumstàncies personals de cadascun. No obstant això, ens agradaria indicar quins són els principals avantatges i desavantatges d’aquest model perquè la decisió sigui més fàcil.

Avantatges de la separació de béns

Entre els avantatges podem destacar que, a diferència del que ocorre en altres comunitats autònomes, optar per aquest règim implica no haver de realitzar capítols matrimonials, per tant, l’import d’aquest tràmit notarial te l’estalviaràs. 

Recorda que, la separació de béns a Catalunya actua amb caràcter supletori mentre els cònjuges no disposin d’un altre pacte. Una altra dels avantatges per la qual l’opten la majoria de persones és que, des del primer moment, es té clar qui és el titular de cada bé. D’aquesta manera, s’eviten conflictes personals i judicials en un futur. Quant als deutes, cada cònjuge respondrà de les que hagi contret personalment, per tant, la seguretat jurídica és major.

Desavantatges de la separació de béns

Els desavantatges són pocs, és més, els motius que poden fer dubtar als futurs cònjuges tenen un pes més emocional o sentimental. Per exemple, un dels dos cònjuges tingui un major patrimoni i, per tant, l’altre no podrà gaudir d’ell, ja que no és de la seva propietat. En resum, es pot qualificar com una forma econòmica de celebració menys solidària. Sobretot, si tots dos no estan en un nivell econòmic similar. Les majors problemàtiques en aquest sentit ocorren quan, per exemple, un treballa i l’altre no. O sí que ho fa, però en l’àmbit de la llar sense estar remunerat.

Advocat especialitzat en dret de família

En resum, hauràs vist que la separació de béns a Catalunya està regulada pel nostre propi codi civil i, a més, aquest actua com un règim supletori. És a dir, serà vigent durant el matrimoni sempre que no es pacti el contrari.

Per què Vives Bas Advocats?

  • Som especialistes en Separació de béns: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de separació de béns. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
  • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
  • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos. 

Si tens qualsevol dubte en Vives Bas Advocats, advocats experts en dret de família, et podem ajudar en tots els teus dubtes sobre la separació de béns o altres aspectes a tenir en compte a l’hora de formar una família. Contacta amb nosaltres perquè et puguem ajudar.