Què fer per a divorciar-se a Catalunya?

Què fer per a divorciar-se a Catalunya?

Estàs plantejant-te divorciar-te? Vols saber quins són els tràmits que s’han de fer? En Vives Bas Advocats volem que aquest procés sigui el més fàcil per a tu i els teus familiars. Per aquest motiu, t’oferim una petita guia perquè sàpigues quins són els tràmits per a divorciar-se a Catalunya

Quins són els requisits necessaris per a divorciar-se?

L’únic requisit que hi ha vigent per a divorciar-se és que hagin transcorregut almenys 90 dies des que es va celebrar el matrimoni, és a dir, 3 mesos. No obstant això, aquest termini no es té en compte quan existeix un risc per a la vida o integritat física del cònjuge i/o fills.

Què fer per a iniciar un divorci?

Per a tramitar el divorci és necessari presentar una demanda, per la qual cosa es requereix almenys d’un advocat i un procurador. En aquesta demanda s’ha d’indicar quin tipus de divorci es durà a terme: mutu acord o contenciós. 

En cas de ser un divorci de mutu acord s’ha de presentar una demanda conjunta al costat del conveni regulador. Si el divorci és contenciós s’ha d’aportar una proposta de conveni regulador i el jutge serà qui decidirà les mesures sobre els fills, l’habitatge familiar, el patrimoni i possibles pensions econòmiques. En aquest últim cas serà necessari que cada cònjuge compti amb un advocat i un procurador per a cadascun.

Durada del divorci

La durada del procés varia en funció del tipus de divorci. Un divorci de mutu acord sol ser més ràpid i senzill, a més, de resultar menys costós. En canvi, el divorci contenciós sol durar més temps i ser més costós perquè es requereix de dos advocats i dos procuradors, un per a cada cònjuge.

I et preguntaràs I el divorci exprés? Aquesta modalitat, que va sorgir amb l’aprovació de la “Llei de Divorci Express” de 2005, és un divorci de mutu acord on els cònjuges acorden de forma consensuada les condicions de la seva separació. Això permet que es dissolgui el matrimoni en un període de temps més curt. Si vols més informació sobre el divorci exprés, no dubtis a consultar-nos.

Què fer per a divorciar-se a Catalunya?: Tràmits bàsics

Ara que ja coneixes els requisits, els tipus de divorci i la durada t’explicarem els tràmits que has de seguir per a dissoldre un divorci.

Documents necessaris per al divorci

En qualsevol dels processos, es tracti d’un divorci de mutu acord o contenciós, s’han d’aportar els següents documents:

 • Certificat de matrimoni. Es pot sol·licitar en el Registre Civil de manera gratuïta.  
 • Certificat de l’empadronament dels cònjuges.
 • Certificat de naixement dels fills. Si n’hi ha.
 • Proposta de conveni regulador
 • Capítols matrimonials

Conveni regulador

En el conveni regulador es recullen les mesures acordades pels cònjuges sobre els béns, l’habitatge o els fills en comú. En aquest document s’han d’indicar les mesures amb molt de detall per a evitar possibles problemes en el futur, especialment si es tracta de qüestions relacionades amb els fills. 

A Catalunya, a més es necessita d’un pla de parentalitat que especifiqui detalladament uns certs aspectes relacionats amb els fills. En el conveni regulador s’han d’indicar les mesures sobre:

 • Custòdia de fills
 • Règim de visita
 • Pensió d’aliments
 • Atribució de l’habitatge familiar
 • Liquidació del règim econòmic

Pla de Parentalitat

Què fer per a divorciar-se a Catalunya amb fills? Si hi ha fills en comú, és important desenvolupar un pla de paternitat basat en l’article  233-9. El Pla de Parentalitat permet especificar les responsabilitats dels cònjuges amb els seus fills. En aquest s’han de detallar els següents aspectes:

 • El lloc o llocs on viuran els fills habitualment. També indicar la guarda per a cada progenitor.
 • Tasques que ha de responsabilitzar-se cada progenitor amb les activitats dels  seus fills.
 • La forma en què han de fer-se els canvis en la guarda
 • Règim de relació i comunicació amb els fills
 • Règim d’estades dels fills amb cadascun dels progenitors en períodes de vacances i en dates especialment assenyalades
 • Tipus d’educació i activitats extraescolars, formatives i de temps lliure
 • Manera de complir el deure de compartir tota la informació sobre l’educació, la salut i el benestar dels fills.
 • Manera de prendre les decisions relatives al canvi de domicili i a altres qüestions rellevants per als fills.

Custòdia de fills

El conveni ha d’especificar la custòdia dels fills: monoparental o compartida. En cas d’existir dos o més fills és possible que la guarda dels fills s’atribueixi de manera diferent a un i a un altre. No obstant això, no s’aconsella que els germans se separin, i els jutges no són propensos a prendre decisions contràries al fet que els germans romanguin junts.

Pàtria Potestat

Així mateix, s’ha de determinar a qui li correspon la pàtria potestat. Però tret que s’acordi una altra cosa en la sentència judicial, sempre és exercida per tots dos progenitors.

Règim de visites

De la mateixa manera, s’ha d’indicar el règim de visites i la comunicació dels fills amb el progenitor que no conviu amb ells. A més, es considera necessari establir el règim de visites amb els avis i altres familiars pròxims. 

Atribució de l’habitatge familiar

L’habitatge familiar s’assigna als fills menors i al cònjuge que tingui la custòdia. En absència de fills, si hi ha acord, la casa pot pertànyer a l’un o l’altre indistintament. 

D’igual forma, s’ha d’indicar qui assumirà les despeses de l’habitatge, diferenciant les despeses de subministraments amb els de la propietat. Si l’habitatge és de propietat de tots dos cònjuges i decideixen vendre-la també s’haurà d’establir l’acord en el conveni regulador.

Liquidació del règim econòmic

Un altre element a tractar és la liquidació del règim econòmic i la distribució de béns ordinaris, encara que també es pot distribuir en un document separat al conveni.

Per a ser distribuït, s’ha d’incloure una llista de tot l’inventari matrimonial en l’acord regulador amb els actius, drets, deutes i préstecs. 

Compensació econòmica

La compensació econòmica està regulada en l’article 232-5 “Si un cònjuge ha treballat per a la casa substancialment més que l’altre, té dret a una compensació econòmica per aquesta dedicació sempre que en el moment de l’extinció del règim per separació, divorci, nul·litat o mort d’un dels cònjuges o, si és el cas, del cessament efectiu de la convivència, l’altre hagi obtingut un increment patrimonial superior d’acord amb el que s’estableix per la present secció” 

La prestació s’haurà de sol·licitar durant el primer procediment judicial de separació, divorci o nul·litat. No podrà sol·licitar-se més endavant. No obstant això, si el matrimoni s’ha dissolt per la mort d’un dels cònjuges, llavors es pot sol·licitar fins a tres anys de la seva defunció. 

Com es determina la quantia?

A Catalunya per a determinar la quantia de la compensació econòmica se sol establir per raons de treball segons la durada i intensitat de la dedicació, els anys de convivència i el treball domèstic que inclou la criança de fills o l’atenció personal a altres membres de la família. 

La compensació s’ha de pagar en diners, tret que les parts acordin una altra cosa o obtinguin autorització judicial prèviament per motius legítims. 

Pensió d’aliments després d’un divorci

El contingut del deure d’aliments es defineix en l’article 237-1, segons el qual, “s’entén per aliments tot quant és indispensable per al manteniment, habitatge, vestit i assistència mèdica de la persona alimentada, així com les despeses per a la formació si aquesta és menor i per a la continuació de la formació, una vegada aconseguida la majoria d’edat, si no l’ha acabat abans per una causa que no li és imputable, sempre que mantingui un rendiment regular”.

Aquest és un dret irrenunciable, intransmissible i inembargable. Si una persona no pot fer-se càrrec, llavors es pot sol·licitar aquesta pensió d’aliments a les persones del grau posterior. L’ordre s’estableix de la manera següent: cònjuges, descendents, ascendents i finalment als germans. 

Com es pot saber la quantia de la pensió d’aliments?

La quantia de la pensió alimentària és complicada de fixar ja que es determina en proporció a les necessitats de cada persona i la capacitat econòmica de la persona obligada a prestar aquest servei. Per aquest motiu, el jutge avaluarà la cura que necessiten els nens i els guanys econòmics per a definir la quantia.

Es pot modificar la pensió alimentària?

La resposta és sí. La pensió alimentària pot modificar-se quan s’augmenti o disminueixi les necessitats dels fills o augmenti o disminueixi el patrimoni de l’obligat a satisfer-los. És a dir, quan canviïn substancialment les circumstàncies dels progenitors o dels fills.

Cal destacar que la pensió alimentària no es deixa de percebre quan els fills són majors d’edat si conviuen en el domicili familiar i no disposen d’un ingrés propi. 

Què passa quan hi ha un impagament amb la pensió?

Si l’obligat no compleix amb la seva obligació amb la quantitat pactada pot ser sancionat amb una multa. A més, l’impagament genera interessos i fins i tot pot comportar l’embargament dels seus béns.

Es requereix la presència d’un advocat per al procés de divorci?

Sí, els tribunals sol·liciten un advocat per a tramitar un divorci. A més, un advocat expert en dret de família pot assessorar-te sobre els teus drets, els tràmits i respondre davant qualsevol dubte que tinguis sobre els teus fills, béns o pensions. 

Preu del divorci

El preu del divorci dependrà del tipus de modalitat triada. Si és un divorci de mutu acord serà un tràmit més econòmic. Però si és un divorci contenciós serà més costós perquè és un procés més extens i es requereixen dos advocats i dos procuradors, un per a cada part. Igualment, també dependrà dels béns i si existeixen fills en comú. 

Si vols saber més sobre els preus pots posar-te en contacte ara per a assessorar-te de tot el procés. 

Necessites ajuda per a gestionar el teu divorci?

Contacta amb un advocat especialitzat en divorcis a Catalunya. A Vives Bas Advocats t’ajudem a bregar amb la pensió econòmica, atribució i ús de l’habitatge familiar, futures relacions amb els fills i divisió del patrimoni. A més, et brindem assessorament personalitzat per a dissoldre el teu matrimoni de la millor manera possible.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Divorcis: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de divorcis. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos. 

Contacta ara amb nosaltres i t’assessorarem de forma personalitzada i sense compromís: