Com tramitar un divorci Express?

Com tramitar un divorci Express?

Bregar amb un divorci sol ser complicat i és un moment molt difícil en el qual els sentiments se superposen i les persones són molt vulnerables. Per tant, avui dia és possible divorciar-se de manera ràpida i senzilla gràcies al divorci exprés, on tots dos cònjuges acorden de manera consensuada les condicions de la dissolució al costat d’un advocat de divorcis. No obstant això, cal recordar que s’han de complir uns certs requisits per a poder dur a terme aquest tipus divorcio.

Què és el divorci express?

El Divorci Express, també conegut com a divorci amistós, és una manera de dissoldre el matrimoni amb una major agilitat i es pot sol·licitar sense necessitat d’al·legar cap raó, però ha d’existir un mutu acord entre tots dos cònjuges. 

Aquest divorci és una nova modalitat vigent des de 2005 amb l’aprovació de la “Llei de Divorci Express” que té l’objectiu d’escurçar temps i simplificar tots els tràmits. Els requisits queden més reduïts i té els mateixos efectes que els altres tipus de divorci. 

D’altra banda, una de les novetats introduïdes per la Llei 15/2005 és la possibilitat de posar fi a la relació matrimonial sense intervenció judicial, la qual cosa es coneix com a divorci notarial. Aquesta opció només està disponible quan la parella no té fills menors d’edat o incapacitats judicialment. Si els fills són majors d’edat i poden veure’s afectats per les mesures acordades pels seus pares a causa dels seus propis ingressos insuficients o que viuen en la llar familiar, han de ratificar el conveni regulador del divorci. Però és molt important que el conveni regulador estigui molt detallat per a evitar malentesos.

Requisits del divorci express

requisitos para el divorcio express

Termini mínim

El primer requisit estipulat per la llei és que per a començar el procés de divorci,ha d’haver transcorregut almenys tres mesos des de la celebració del matrimoni. No obstant això, si la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o llibertat i indemnitat sexual del cònjuge demandant o dels fills i filles de tots dos o de qualsevol dels membres del matrimoni estan en risc, no hi ha necessitat de passar aquest període de temps.

Divorci de mutu acord

Perquè el procés de divorci resulti més fàcil i ràpid, tots dos cònjuges han d’estar d’acord amb la decisió del divorci i han de prendre decisions conjuntes que es reflecteix en el conveni regulador.   

Conveni regulador

La demanda de divorci ha d’anar acompanyada del Conveni regulador, un document que reflecteix tots els acords aconseguits dels cònjuges. Primer han d’acceptar el divorci i després reflectir els acords restants que es desprenen de la pròpia negociació entre les parts.

Tipus de divorci express

Divorci Express sense fills ni béns

En aquest cas, si els cònjuges no tenen fills en comú menors d’edat o no emancipats poden recórrer a aquesta mena de divorci que és el més senzill de tots. Els cònjuges hauran d’aportar la còpia de l’Escriptura de Capítols matrimonials i la separació de béns on s’indica que cada bé és privatiu.

Divorci Express amb béns

Si no hi ha fills en comú, però si existeixen béns és necessari arribar a un acord per a distribuir-los per igual entre els cònjuges. Aquest acord ha de reflectir-se en el Conveni Regulador.

Divorci Express amb fills sense béns.

Si hi ha menors dependents és necessari que tots els interessos quedin reflectits en el Conveni Regulador i en el Pla de Parentalitat. Com indica l’article 233-8 del Codi Civil Català “La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació judicial no alteren les responsabilitats que els progenitors tenen cap als seus fills d’acord amb l’article 236-17.1. En conseqüència, aquestes responsabilitats mantenen el caràcter compartit i, en la mesura que sigui possible, han d’exercir-se conjuntament”.

En aquest cas, els tipus de divorci que són possibles són o bé el divorci de mutu acord o bé el divorci contenciós.

Divorci Express amb fills i béns.

En aquest cas, s’han de proporcionar tots els documents esmentats anteriorment relacionats amb els béns i deutes comuns, així com tots els acords relacionats amb els fills menors. 

Documents necessaris per al divorci express

documentos necesarios para el divorcio expres

Per a fer el tràmit del divorci express hem d’aportar la següent documentació: 

 • Certificat de matrimoni. Es pot sol·licitar en el Registre Civil.
 • Certificat d’empadronament o residència del matrimoni
 • Certificat de naixement de fills, en cas que hi hagi.
 • Apoderament del jutjat o poder general dels plets. Un document que atorga poders a l’advocat i al procurador perquè puguin actuar en el Jutjat. 
 • Proposta del conveni regulador.
 • Capítols matrimonials.

Com són els tràmits del divorci express?

Com esmentem anteriorment, el primer que s’ha de tenir en compte és que es tracta d’un divorci de mutu acord per la qual cosa és important arribar a un consens sobre totes les mesures més importants. A continuació, es redactarà el conveni regulador al costat d’un advocat matrimonialista que en aquest cas podria ser el mateix per a tots dos cònjuges, i es declararà: 

 • Atribució de l’ús de l’habitatge familiar
 • Contribució a les càrregues del matrimoni i aliments
 • Liquidació del règim econòmic del matrimoni
 • Pensió d’aliments
 • Pensió compensatòria, si correspon, a un dels cònjuges

Tant la demanda com el conveni regulador hauran de ser presentats en el Jutjat per a ratificar l’acord de divorci i el contingut del conveni regulador.

Finalment, s’ha d’esperar entre 2 a 3 mesos per a rebre la resolució judicial (encara que sempre dependrà del jutjat en concret i del seu volum de treball).

Conseqüències legals del divorci

El divorci és la dissolució definitiva del vincle matrimonial i la sentència de divorci comporta una sèrie de conseqüències:

 • Dissolució del matrimoni. Desapareixen tots els deures recíprocs entre ells i possibilita l’opció de contreure un nou matrimoni. 
 • Modificació de l’estat civil
 • Dissolució del règim econòmic. Si hi ha un tipus de sistema de règim econòmic durant el matrimoni es dissoldrà immediatament.
 • No eximeixen els drets i obligacions amb els fills. 

Quant costa un divorci express?

En comparació amb altres tipus de divorcis, el preu d’un divorci express és molt més econòmic. Però el cost pot variar molt segons les circumstàncies de cada cas, que pot dependre de l’existència de fills menors o no emancipats i/o béns comuns. El procés de divorci sol encarir-se en cas que s’hagi de fer una liquidació del règim econòmic del matrimoni. 

El divorci express és la forma més barata i ràpida per a dissoldre un matrimoni. L’únic cost que s’ha d’assumir és el pagament dels serveis d’advocat i procurador. Si no s’arriba a un acord es convertiria en un divorci contenciós que faria que la durada del procediment i alguns costos augmentessin.

És necessari contractar un advocat en un divorci express?

contratar a un abogado de divorcio express barcelona

La resposta és sí. És necessari comptar amb un advocat de divorcis, també conegut com a advocat matrimonial o de família, perquè s’ocupi dels tràmits del teu divorci. De fet, aquesta figura s’encarrega de dividir els béns i acompanyar als seus clients cap a un acord en comú com la custòdia dels fills. També es requereix un procurador per a la presentació de tota la documentació en el jutjat. 

Com triar un Advocat de Divorcis?

Per a triar un professional que ens ajudi en el procés d’un divorci és important que sigui coneixedor de les lleis que hi ha en la zona on ens trobem, tingui experiència en l’assumpte i habilitats de medicació. De la mateixa forma, un bon advocat explica als seus clients les diverses opcions que disposen els cònjuges per a arribar a dissoldre el seu matrimoni.

Advocat de Divorci Express Barcelona

Hem especificat anteriorment la importància de triar un professional adequat. L’advocat ha de tenir experiència i unes grans habilitats de medicació i comunicació. Vives Bas Advocats, advocats especialistes en divorcis i separacions a Barcelona, estudiem el teu cas acuradament per a trobar la solució que més et convingui.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Divorci express: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de divorci express. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos. 

Si desitges divorciar-te, en Vives Bas Advocats podrem assessorar-te amb la màxima competència. Contacta ara per a gestionar i tramitar aquest assumpte jurídic.