Advocat de separació a Barcelona Com triar l’adequat?

Advocat de separació a Barcelona Com triar l’adequat?

Quan dos cònjuges decideixen separar-se o divorciar-se han de fer tot un tràmit que necessita cert assessorament. És per això que per a gestionar aquesta situació es requereix un advocat de separació. L’ajuda i assessorament d’un professional pot protegir els teus drets i evitar problemes en un futur. Així mateix, has de saber que existeixen diferents maneres de separar-se: divorci o separació. Vols saber com fer aquest tràmit mitjançant un advocat? T’ho expliquem. 

Saber el vincle que o existeix entre dues persones

Abans d’iniciar un tràmit per separació o divorci, s’ha de distingir el tipus de relació que uneix a una parella que vol finalitzar el seu vincle. Es pot tractar d’un matrimoni, civil o canònic, una parella de fet o també existeix l’opció d’haver formalitzat aquesta situació amb una escriptura pública. A més, és molt important tenir en compte si s’han tingut fills durant la convivència.

Diferència entre separació i divorci

Separación de una pareja vives bas abogados

Quan una parella presa la decisió de no continuar amb la seva vida matrimonial per mal entesos, desitjos diferents, baralles constants, etc. es pregunta quines solucions legals existeixen i com s’han de dur a terme.

Pel que fa al matrimoni, principalment hi ha la possibilitat de separar-se de dues formes: separació o divorci. Òbviament pots triar el mode més adequat per a la teva relació. A continuació et proporcionem tota la informació útil per a poder triar el procediment més adequat per al teu cas: 

Separació

La separació dels cònjuges no determina la fi del matrimoni. Més aviat, es considera com una crisi transitòria que podria arribar al divorci o, pel contrari, a una reconciliació. Quan una parella decideix separar-se judicialment, passen a tenir vides independents però no deixen d’estar casats. 

Divorci

A diferència de la separació, el divorci posa punt i final al matrimoni. A Catalunya trobem dos tipus de divorci: de mutu acord o contenciós. Aquests tipus de divorci presenten una diferència significativa tant en procediment com en temps. Vegem les seves diferències: 

Divorci de mutu acord o amistós

El divorci de mutu acord té uns certs avantatges sobre el divorci contenciós. És un procés més ràpid, senzill i econòmic per a totes dues parts, ja que els cònjuges s’han posat d’acord i ho han sabut plasmar en el conveni regulador. En aquest document es recolliran totes les mesures acordades i serà redactat per un advocat al costat d’un procurador.

Aquest tipus de divorci també ofereix l’opció del “Divorci Exprés”, que permet dissoldre el matrimoni de forma més àgil i és un procés molt més econòmic que els altres. 

Divorci contenciós

Per a iniciar aquest tipus de divorci només és necessari que un dels cònjuges ho sol·liciti sense necessitat de tenir permís de l’altra persona. Es requereix presentar una demanda sense necessitat d’acord comú ni conveni regulador. Posteriorment, el jutge serà l’encarregat d’establir les mesures que regiran els cònjuges. 

Aquest tipus de divorci és més llarg i costós. A més, cada cònjuge necessitarà d’un advocat i procurador. 

Requisits per a sol·licitar el divorci o separació

Mentre que abans era necessari esmentar una raó per a sol·licitar el divorci o separació, avui dia no ho és. L’únic requisit per a sol·licitar un divorci o separació és que hagin transcorregut almenys 90 dies, és a dir, 3 mesos, des de la celebració del matrimoni. Ara bé, existeixen excepcions a aquest termini quan hi ha amenaça per a la vida d’una persona o la seva seguretat personal. En aquest cas, no serà necessari que transcorri aquest període de temps.

Vincles amb els fills en cas de separació

Vínculos con los hijos en caso de separación vives bas abogados

En els cònjuges que tinguin fills en comú, la ruptura d’un vincle matrimonial no altera els seus drets o deures cap als seus fills. Per tant, es mantenen totes les responsabilitats cap als fills.

Procediment legal per a divorciar-se o separar-se a Catalunya

Si una parella decideix separar-se o divorciar-se a Catalunya, totes dues parts procediran a redactar una proposta de conveni regulador en la qual es contemplaran els efectes que es generin. 

Elements que ha de contenir un conveni regulador

convenio regulador divorcio separacion vives bas abogados barcelona

Pla de Parentalitat

Si els cònjuges tenen fills en comú, el conveni regulador haurà de tenir un apartat amb el Pla de Parentalitat en el qual es recullin les següents mesures:

 • El lloc de residència dels fills.
 • El sistema de guarda i custòdia, que podrà ser atribuït de manera exclusiva a un dels progenitors, o bé de forma compartida.
 • La responsabilitat dels progenitors cap a les activitats dels seus fills
 • El tipus d’educació i les activitats extraescolars dels fills.
 • La manera de prendre decisions sobre el lloc de residència dels fills i altres aspectes rellevants
 • El règim de visites del progenitor no custodi.
 • El règim aplicable en els períodes de vacances.
 • El règim de comunicacions dels progenitors amb els seus fills durant el temps que no estiguin sota la seva guarda.

Pensió d’aliments

La pensió d’aliments està destinada a cobrir les necessitats dels fills com el manteniment, alimentació, salut i vestimenta. Els progenitors estan obligats a oferir-los aquesta pensió a tots els menors d’edat, majors d’edat o emancipats que visquin en el domicili familiar i manquin d’ingressos propis. 

Doncs bé, en l’article 237-1 del Codi Civil Català indica que, en relació a la pensió d’aliments, “s’entén per aliments tot quant és indispensable per al manteniment, habitatge, vestit i assistència mèdica de la persona alimentada, així com les despeses per a la formació si aquesta és menor i per a la continuació de la formació, una vegada aconseguida la majoria d’edat, si no l’ha acabat abans per una causa que no li és imputable, sempre que mantingui un rendiment regular”. 

No hi ha un import en concret de pensió d’aliments. De fet, tot depèn de les necessitats dels fills i la situació financera de la persona obligada a proporcionar-la.

Atribució al domicili familiar

Un altre aspecte a tenir en compte en una separació és l’atribució de l’habitatge familiar, que és l’edifici on els cònjuges o la parella de fet conviu habitualment. 

Existeixen diferents tipus de criteris per a la seva atribució: decisió per pacte entre ells, atribució al cònjuge amb la tutela dels fills, el cònjuge amb major necessitat o el cònjuge titular de l’habitatge. Si vols saber més pots llegir el nostre article sobre l’ús de l’habitatge familiar després de la separació matrimonial.

Liquidació del règim econòmic

A Catalunya el règim de béns legals per preferència és la separació de béns, tal com esmenta l’article 231-10. Per tant, si no existeix un acord entre els cònjuges, s’aplicarà aquesta norma. Aquest règim indica que cada cònjuge té el patrimoni independent i particular que tenia abans i durant el matrimoni. 

En canvi, també pot donar-se la situació que els cònjuges decideixin una participació de guanys. El que indica que tots dos cònjuges tenen un patrimoni comú des que s’estipula. En cas de separació es fa una liquidació per a fixar la participació i la diferència del patrimoni inicial amb el final de cadascun dels cònjuges. 

Per a ser distribuït correctament s’ha d’incloure una llista de tot l’inventari matrimonial en l’acord regulador amb els actius, drets, deutes i préstecs.

Pensió compensatòria

La pensió compensatòria està destinada a compensar el desequilibri econòmic que el trencament del vincle matrimonial pugui ocasionar a un dels cònjuges en relació a l’altre.

Finalment, tots els elements esmentats amb anterioritat seran el contingut que haurà de tenir el conveni regulador en cas de separació o divorci de mutu acord. Una vegada el conveni estigui signat per totes dues parts, es procedirà a la seva homologació judicial i es dictarà Sentència per part del Jutjat competent. En aquesta sentència es declararà la separació o divorci de les parts, i l’aprovació del conveni acordat.

No obstant això,si no existeix cap acord entre les parts, el procediment es realitzarà de manera contenciosa. Una de les parts presentarà la corresponent demanda amb les mesures que consideri oportunes, i es procedirà a la celebració d’un judici. Finalment es conclourà amb una Sentència dictada pel Jutge en la qual es pronunciarà sobre les previsions anteriorment exposades.

Documents necessaris

En qualsevol dels procediments anteriorment esmentats es requereix d’una documentació, que és la següent:

 • Certificat del matrimoni emès pel Registre Civil o escriptura de parella de fet.
 • Certificat d’empadronament de totes dues parts
 • Certificat de naixement dels fills comuns
 • En cas d’atribució de l’habitatge familiar, dades del registre de l’habitatge
 • En cas de liquidació dels béns comuns, dades dels béns com a vehicles, comptes corrents, etc.

Diferències amb l’extinció d’una parella de fet

extinción de una pareja de hecho vives bas abogados barcelona

El procediment per a l’extinció d’una parella de fet és el mateix que en cas d’un matrimoni. Hi ha la possibilitat d’aconseguir un mutu acord i redactar un conveni regulador. O, en cas de desacord, iniciar un procediment contenciós mitjançant una demanda.

Ara bé, s’ha de tenir en compte que hi ha algunes diferències en comparació amb el matrimoni. En cas d’haver-hi fills en comú, s’ha de realitzar el pla de parentalitat, i establir una pensió d’aliments. De la mateixa manera, es preveu la possibilitat d’atribuir l’habitatge familiar a un dels convivents.

En casos molt excepcionals es preveu una compensació econòmica per raó del treball. Està destinada a compensar a aquell cònjuge que s’hagi dedicat en major grau que l’altre al treball a la casa, o que hagi treballat per l’altre sense retribució o amb una retribució insuficient.

Cost d’un divorci o separació

El preu d’un divorci o separació dependrà molt de la modalitat triada. D’una banda, el divorci de mutu acord és un tràmit molt més econòmic perquè només es requereix d’un advocat i procurador. En canvi, un divorci contenciós serà més costós perquè es requereix de dos advocats i és un procés més extens. D’igual manera, també depèn molt dels béns que existeixin i els fills en comú. 

Però si vols saber més sobre els preus pots posar-te en contacte amb nosaltres. En Vives Bas t’assessorem dels preus i el procediment més adequat per a tu.

Com et pot ajudar un advocat de separació?

No hem d’oblidar que, donada la delicadesa de l’assumpte i les conseqüències d’aquest procés, és recomanable la protecció i mediació mitjançant un advocat de separació, qui ha de tenir una formació i experiència específiques en Dret Familiar. 

Les funcions amb les quals els advocats ajuden als seus clients són les següents:

 • Divorci: l’advocat contribueix en la desvinculació amb la contrapart de manera total i definitiva
 • Separació: si els cònjuges contemplen la possibilitat de reconciliació l’advocat ajuda a tramitar la separació.
 • Divorci exprés: aquesta opció precisa de la figura d’un advocat per a ajudar al fet que tots dos arribin a un acord.
 • Aspectes patrimonials: l’advocat planteja com es pot repartir el patrimoni entre tots dos cònjuges.
 • Aspectes relatius als fills: s’estableixen les relacions que els cònjuges tindran amb els seus fills i quin tipus de custòdia es regirà.

Criteris per a triar un advocat

En un divorci o separació és molt important la selecció d’un bon advocat per a poder afrontar aquest procés de la millor manera possible. El professional ha de saber explicar tots els drets i problemes que poden sorgir en aquest tràmit. 

Per a triar un advocat et recomanem que tinguis en compte aquests elements:

 • Proximitat i confiança. El tema és particularment delicat, per la qual cosa és fonamental establir una relació de confiança amb l’advocat. En la majoria dels casos es converteix gairebé en un confident.
 • Experiència. És evident la importància de triar un advocat amb experiència en separació i divorcis. L’ideal seria, per tant, que tingués els coneixements sobre els últims canvis normatius que poden afectar el procediment.
 • Explicatiu. Com és conegut, la jurisprudència es caracteritza per molts tecnicismes que pot arribar a ser difícils d’entendre. Per aquesta raó, un advocat de separació ha d’explicar de manera simple i clara el que disposa la llei.

Vives Bas Advocats, advocats de separació a Barcelona

Jordi Vives Bas

La dissolució matrimonial pot ser una decisió difícil, especialment quan hi ha nens involucrats. En molts casos, comptar amb un advocat de separació qualificat pot ajudar-lo a conèixer totes les opcions legals que existeixen i com funciona el procés de divorci. Un advocat també pot brindar-li unes respostes clares a totes les teves preguntes sobre la distribució de les propietats, tipus de custòdia, entre altres. 

Comença ara mateix aquest procés de dissolució posant-te en contacte amb un advocat de separació a Barcelona. En Vives Bas Advocats ens encarreguem d’oferir-te informació sobre tots els assumptes esmentats anteriorment i t’ajudarem a fer aquest procés més senzill.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Separació: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de separació. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema.
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.