Incapacitació judicial a Catalunya

Incapacitació judicial a Catalunya


Al setembre de 2021 va canviar la legislació sobre la incapacitació judicial i la figura de l’assistent. Llegeix a continuació tots els canvis s’han dut a terme.


La incapacitació judicial és un procediment legal important que s’utilitza quan una persona té dificultats per a prendre decisions per si mateixa a causa de problemes de salut mental, problemes cognitius (relacionats amb el pensament i la comprensió) o discapacitats físiques. En aquests casos, la persona pot enfrontar desafiaments significatius per a manejar assumptes personals, financers o de salut de manera adequada.

Però en què consisteix la incapacitació judicial? T’ho expliquem.

Definició de la incapacitació judicial

La Incapacitació judicial és un mecanisme de protecció per als qui, per malaltia (trastorn mental, discapacitat intel·lectual o malaltia neurodegenerativa) o circumstàncies psicològiques sorgides, no poden governar-se o administrar-se, però sempre per al seu propi benefici.

D’aquesta manera, a aquesta persona se li redueix la capacitat d’obrar i no pot realitzar uns certs actes jurídics ni administrar el seu patrimoni segons el seu grau d’incapacitació.

Qui pot sol·licitar una incapacitat judicial?

Com indica el Codi Civil Català, diverses persones tenen dret a iniciar el procediment judicial d’incapacitat:

 1. El cònjuge o el convivent en parella estable de la persona amb capacitat modificada judicialment
 2. El descendent majors d’edat 
 3. Els ascendents, tret que es prorrogui o rehabiliti la potestat parental o germans 
 4. En cas de mort del progenitor del menor o la persona amb la capacitat modificada judicialment, el cònjuge o el convivent en parella estable d’aquell, si conviu amb la persona.
 5. Els germans del menor o de la persona amb la capacitat modificada judicialment.

No obstant això, l’autoritat judicial pot alterar aquesta ordre o triar una persona que ha actuat com a assistent o guardadora de fet, a la qual es presenti voluntàriament per a assumir els càrrecs indicats. 

Finalment, per a formalitzar aquest procés s’ha d’acudir a la fiscalia o al jutjat per a demandar la incapacitació on, per a garantir el dret de la persona que es vol incapacitar, serà defensada pel Ministeri Fiscal o un advocat especialitzat en incapacitació judicial.

Què ha de fer l’assistent? 

L’assistent ha de vetllar pels interessos de l’incapaç. Per això, ha de fer un inventari inicial del patrimoni de l’assistit, tant actiu com passiu, que hauran de ser aprovades per l’autoritat judicial. En cas que l’assistent vulgui portar actes patrimonials de l’assistit es necessitarà d’una autorització judicial.

L’assistent ha de fer inventari amb tot detall dels béns, crèdits, càrregues i deutes en un termini màxim de dos mesos a partir de la presa de possessió del càrrec. L’inventari ha de formalitzar-se de manera judicial o notarialment. Les despeses originades per la realització de l’inventari són a càrrec del patrimoni de l’assistit.

Què ocorre si hi ha diverses persones que volen assumir l’assistència? 

Normalment, l’assistència és exercida per una sola persona, però existeix la possibilitat que sigui exercida per diverses persones com en els següents casos:

 • La persona interessada hagi designat dues persones per a exercir el càrrec
 • La tutela correspon a una parella casada i es creu convenient que el cònjuge o l’altre membre de la parella també l’exerceixi 

En cas que hi hagi diverses persones que vulguin assumir l’assistència d’una persona amb incapacitació judicial, l’autoritat judicial pot derivar a una sessió sobre la mediació de caràcter obligatori perquè conegui el valor, els avantatges i els principis de la institució.

Les parts poden participar en la sessió assistida pels seus advocats, però només és necessari si ho requereixen les parts o ho indica l’autoritat judicial amb l’objectiu de respectar la mediació i la igualtat entre totes dues parts. 

Finalment, en el cas que existeixi l’assistència conjunta s’ha d’exercir de la forma que s’estableixi, tots dos han d’actuar conjuntament.

 És necessari tenir un administrador patrimonial per a la incapacitació judicial? 

Incapacitación judicial con administrador patrimonial Vives Bas

En cas que el patrimoni aconsegueixi una importància considerable o si es produeix una altra causa que ho fa necessari, l’autoritat judicial pot nomenar un administrador patrimonial. Aquest ha de ser una persona física que tingui plena capacitat d’obrar i no incorri cap de les següents causes d’ineptitud: 

 • Estar privades o suspeses de l’exercici de la potestat o de la guarda per resolució administrativa o judicial ferma, o haver-ho estat durant cinc anys.
 • Haver estat remogudes d’una assistència per una causa que els anés imputable.
 • Estar complint una pena privativa de llibertat.
 • Estar en situació declarada de concurs i no haver estat rehabilitades, tret que l’assistència no inclogui l’administració dels béns.
 • Haver estat condemnades per qualsevol delicte que faci suposar fundamentadament que no exerciran l’assistència d’una forma correcta.
 • Observar una conducta que pugui perjudicar la formació del menor o la cura de l’incapacitat.
 • Estar en situació d’impossibilitat de fet per a exercir el càrrec.
 • Tenir enemistat amb la persona assistida, o tenir o haver tingut plets o conflictes d’interessos amb ella.
 • No tenir mitjans de vida coneguts

Així mateix, si la persona interessada, els titulars o l’autoritat judicial creuen necessari es pot fixar una remuneració per a l’assistent o l’administrador patrimonial sempre que el patrimoni del tutelat ho permeti. Si la remuneració és insuficient o excessiva es pot modificar per l’autoritat judicial. 

Entenent les Responsabilitats i Limitacions de l’Assistent

A la majoria de les persones que es plantegen la incapacitació judicial els sorgeixen preocupacions en relació a les responsabilitats i limitacions de l’Assistent.

En casos en els quals es planteja incapacitar a algú jove, potser per problemes de salut mental, molts es plantegen la preocupació de la seva possible responsabilitat com a assistent enfront d’una situació conflictiva, com que l’assistit  cometi delictes o infraccions d’una altra índole, i la possible responsabilitat que podria sorgir de tals fets.

Hem d’entendre que la figura de l’Assistent no és més que això, un assistent. Això vol dir que l’incapaç no podrà dur a terme segons quins actes jurídics, com una compravenda, una donació, la sol·licitud d’un préstec, etc. En el cas que ho fes, i ningú s’hagués adonat de la condició de l’incapaç, l’acte que s’hagi realitzat per aquest serà considerat nul per la seva falta de capacitat, per la qual cosa no farà efecte de cap mena.

Quan parlem de possibles delictes que pugui arribar a cometre l’incapaç associats a la violència, la responsabilitat que pugui sorgir de tal acte serà exclusiva de l’incapaç, sense que en cap concepte es pugui culpar a l’assistent pels fets, solament pel mer fet de ser-ho.

Els assistents solament respondran sota la seva responsabilitat d’aquells actes que puguin arribar a constituir delictius i que s’hagin fet per ells mateixos. És a dir, els assistents solament respondran d’allò que ells mateixos hagin fet.

Advocat de Dret de Família a Barcelona

Abogado de Derecho de Familia en Barcelona

Si et trobes la necessitat d’iniciar un procés d’incapacitació o si estàs involucrat com a assistent legal, en Vives Bas Advoctas, advocats especialitzats en Dret Civil, et brindem l’assessoria legal especialitzada que necessites.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Incapacitació judicial: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos d’incapacitació judicial. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos. 

Contacta’ns ara a través del nostre formulari per a una consulta i descobreix com podem ajudar-te a través d’aquest procés.