¿Què és un llegat en un testament?

¿Què és un llegat en un testament?

Una persona quan realitza el seu testament pot deixar els seus béns a hereus però també a legataris. En aquest post tractarem què és un llegat i un legatari en un testament i quines són les diferències entre un hereu i un legatari.

¿Què és un llegat i un legatari?

En termes generals un llegat en un testament es podria definir com la forma en què una persona difunta reparteix una part concreta dels béns o drets a una o diverses persones, que són els legataris. En aquest cas es parla de béns individuals i no del patrimoni.

Segons la RAE “És disposició legalment formalitzada que d’un bé o d’una part del conjunt dels seus béns fa el testador a favor d’algú i que ha de ser respectada per l’hereu o hereus”.

Un llegat pot ser un bé immoble, unes rendes, un crèdit, etc. Tant la persona que deixa, com la que rep el llegat (el legatari) han d’estar identificats dins del testament.

En aquest cas, el difunt entrega part del seu patrimoni a diverses persones que no tenen la condició d’hereu com podrien ser un cònjuge, ascendent o descendent.

Un clar exemple seria si una persona decideix entregar un bé preuat, com un quadre, a una tercera persona que no forma part de la consanguinitat directa. En aquest cas l’acte d’adjudicar-li dit quadre seria un llegat.

Diferències entre legatari i hereu

Hi ha unes diferències clares entre un legatari i un hereu. A continuació, s’exposen les principals diferències entre ambdós conceptes, ja que tendeixen a confondre’s:

DIFERÈNCIESLegatariHereu
HerènciaL’herència al legatari només pot ser-ho si així és la voluntat del testador en el testament.L’herència a l’hereu es produeix forçosament després de la mort d’un individu. Si no hi ha testament, s’aplica la llei.
Cridat a herènciaEl legatari només pot ser cridat per la voluntat.L’hereu és cridat per voluntat o per llei.
Béns El legatari només pot adquirir uns béns concrets.L’hereu posseeix la titularitat dels béns i dels seus deutes.
Renunciar herènciaEl legatari pot renunciar, però si aquest rebutja el seu llegat, aquest llegat passarà a formar part de la massa hereditària en conjunt.Els hereus no poden renunciar a part de l’herència. Si un hereu renuncia a la seva herència, la part renunciada passarà als hereus legítims que l’han acceptat.
De qui rep l’herènciaEl legatari rebrà el seu llegat per part dels hereus o, si és el cas, del marmessor (un tercer).L’hereu no necessita autorització per a rebre la seva herència.

Quants tipus de llegats existeixen?

Existeixen diferents tipus de classes de llegat de testament que estan definits des de l’article 427-24 fins al 427-36 del C.C. Català:

 • Llegat de cosa aliena
 • Llegat alternatiu
 • Llegat de cosa genèrica
 • Llegat de diners i altres actius financers
 • Llegat de cosa gravada
 • Llegat d’universalitat
 • Llegat d’aliments i de pensions periòdiques
 • Llegat de crèdit i de deute
 • Llegat de constitució d’un dret real
 • Llegat d’accions i participacions socials
 • Llegat d’usufructe universal
 • Llegat d’usufructe successiu
 • Llegat de part alíquota.

Advocat per tramitar un testament i herències

Abogado para tramitar un testamento y herencia

Vives Bas Advocats garanteix una correcta transmissió de l’herència, sempre respectant les relacions familiars i els desitjos del difunt per aconseguir un procés successori i un tràmit el més senzill possible. Juntament amb el seu equip d’experts, exerceix com a advocat a Barcelona i està especialitzat en dret de Família i Dret de Successió.

¿Per què Vives Bas Advocats? 

 • Som especialistes en Herències: El nostre equip d’advocats té una àmplia experiència en casos d’herències. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens centrem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, sinó de persones a les quals resolem un problema.
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.

Si estàs considerant incloure llegats en el teu testament o tens algun dubte, contacta ara amb nosaltres sense cap compromís i t’assessorarem de forma personalitzada. Estem aquí per guiar-te a través d’aquest procés crucial i assegurar-nos que el teu llegat es transmeti segons els teus desitjos.