Pas a pas per a la gestió d’herències

Pas a pas per a la gestió d’herències

Quan hi ha una pèrdua d’un familiar o d’una persona molt estimada, ens trobem davant la necessitat d’iniciar el tràmit de l’herència. L’existència d’un testament pot facilitar la gestió de les propietats del difunt; però si no existeix, aquest procés pot resultar més laboriós. En aquest article t’expliquem de forma senzilla els passos que s’han de seguir per a la gestió de l’herència.

Documentació necessària per a la tramitació d’una herència

En primer lloc, hem de sol·licitar uns documents oficials per iniciar la tramitació de l’herència i es necessitaran durant tot el procés.

 1. Certificació de defunció: és el document que acredita la mort de la persona i s’obté al Registre Civil on ha mort.
 2. Certificat d’últimes voluntats: és el document que acredita que una persona ha atorgat o no testament davant d’un notari. D’aquesta manera, els hereus poden dirigir-se al notari per obtenir una còpia. Aquest tràmit es pot fer de forma presencial o a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia a Catalunya. A més, per sol·licitar aquest document han d’haver transcorregut almenys 15 dies hàbils des del decés.
 3. Certificat d’asseguradores: aquest document certifica si el difunt tenia contractada alguna pòlissa d’assegurança de vida i amb quines companyies. Aquest certificat es pot demanar conjuntament amb el certificat d’últimes voluntats.

Obtenció del testament per a la gestió de l’herència

Un cop tenim tota la documentació esmentada anteriorment, ens podem trobar en la situació en què el difunt hagués fet testament, de manera que es donarà una successió testada; o, al contrari, que no hagi atorgat testament, de manera que es donarà una successió intestada.

Independentment de si existeix un testament o no, tots els actius del difunt han de comptar-se perquè els actius i els deutes puguin classificar-se i avaluar-se.

Herència sense testament: successió intestada

Documents necessaris per a l’herència sense testament

Per determinar qui o quins tenen dret a l’herència és necessari efectuar una declaració d’hereus. Això no regula el repartiment de béns, només indica qui són els cridats a heretar. Per a aquest procés es requereixen els següents documents:

 • DNI
 • Certificat de defunció
 • Certificat d’últimes voluntats
 • Certificat de matrimoni del difunt
 • Certificat de naixement dels seus fills
 • DNI o certificat d’empadronament del difunt
 • Aportar la signatura de dos testimonis que manifestin que coneixen al difunt

Quins són els cridats a l’herència?

Quan el causant ha mort sense testament, o el testament és nul o invàlid, s’obre la successió intestada o ab intestato que indica l’ordre per definir l’hereu o hereus del causant. Al Codi Civil Català existeix una línia successòria que s’ha de seguir:

 1. Hijos y descendientes. Los principales herederos son los hijos del fallecido. Si estos no pueden heredar, entonces serán sus descendientes.
 2. Fills i descendents: els principals hereus són els fills del difunt. Si aquests no poden heretar, aleshores seran els seus descendents.
 3. Cònjuges: en cas que no hi hagi descendents, la persona que es disposa a heretar és el cònjuge vidu o el convivent supervivent en una parella estable.
 4. Ascendents: si no existeixen descendents ni cònjuge, aleshores els hereus són els seus ascendents, que serien els pares a parts iguals.
 5. Col·laterals: si no hi ha ascendents ni descendents, es recorre als parents col·laterals que són germans, nebots, oncles i cosins germans.
 6. Generalitat de Catalunya: si falten totes les persones esmentades anteriorment, succeeix la Generalitat de Catalunya que serà la beneficiària del patrimoni del difunt.

Com acceptar o renunciar una herència?

Cada persona té la llibertat d’acceptar o renunciar una herència. En l’àmbit fiscal, el termini per acceptar una herència és de 6 mesos des del decés i aquest termini serveix també per a la liquidació de l’impost de successions. No obstant això, segons l’article 461-12 “El dret del cridat a acceptar o repudiar l’herència no està sotmès a termini”.

Per tant, si es vol renunciar a l’herència s’ha d’atorgar l’escriptura de renúncia. Aquest document és bastant econòmic i suposa la separació completa de l’herència sense drets ni obligacions.

A vegades, el cridat a l’herència no manifesta la seva voluntat d’acceptar o renunciar formalment. El legislador ja té present el silenci dels hereus i preveu per a això un expedient anomenat Interpellatio in iure (o interrogatio) amb la finalitat que aquest silenci no pugui perjudicar els següents cridats a l’herència o bé altres interessats.

Repartició de l’herència

Un cop els hereus hagin acceptat o renunciat, és el moment del repartiment de l’herència entre els hereus. Aquesta situació sorgeix quan hi ha un co-heretament.

Per repartir l’herència, si existeix testament, s’haurà de respectar la voluntat del testador. En qualsevol cas, el testador sempre ha de respectar la legítima. En cas que no constis en el testament, però si fossis un hereu forçós, és el moment d’exercir el dret de legítima.

Si no existeix testament, s’ha de repartir l’herència als hereus legítims i sempre per igualtat. I si el difunt estava casat en règim de guanys, es realitzarà la liquidació amb l’autorització del cònjuge vidu.

Impostos que s’han de pagar en la gestió de l’herència

Els hereus han de liquidar l’impost de successions en un termini de 6 mesos, comptant des del decés del causant. Si bé és cert que es pot demanar una pròrroga de sis mesos més.

Si hi ha un habitatge, s’ha de liquidar l’impost de plusvàlua municipal (o Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) en un termini també de 6 mesos des del decés del causant.

Gestionar una herència amb ajuda d’un advocat

Gestionar una herencia con ayuda de un abogado barcelona vives bas

Contractar un advocat per a la gestió d’herències és essencial en moltes ocasions. Són moltes les qüestions jurídiques que s’han de resoldre quan es tramita una herència. A Vives Bas Advocats, entenem la complexitat d’aquest procés i ens comprometem a fer-lo més accessible i eficient per a tu.

A Vives Bas Advocats oferim un assessorament personalitzat sobre la gestió d’herències. A més, realitzem totes les gestions necessàries tant per tramitar un testament com per obtenir una liquidació d’impostos. Ens comprometem a fer que el procés sigui més suportable, garantint que cada detall es manegi amb precisió i cura.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en herències** El nostre equip d’advocats té una àmplia experiència en casos d’herències. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, sinó de persones a les quals resolem un problema.
 • Tracte personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.

Contáctanos hoy a través del siguiente formulario para programar una consulta o solicitar más información al respecto y permítenos facilitarte el camino.