Herència sense testament: com cal gestionar-la? [2024]

Herència sense testament: com cal gestionar-la? [2024]

La mort d’un familiar és un moment molt dur i en la majoria dels casos és necessari tramitar una herència. Tot això crea dificultats i confusió i no sabem per on començar. Per això, t’expliquem com pots gestionar una herència sense testament després de la mort d’una persona estimada.

Tràmits per acceptar una herència sense testament

Conèixer si existeix un testament

En primer lloc, hem de saber si la persona difunta va lliurar el testament al Registre d’Últimes Voluntats del Ministeri de Justícia.

Segons les dades de la Generalitat de Catalunya, per sol·licitar el certificat d’actes d’últimes voluntats han d’haver transcorregut 15 dies hàbils a partir de la mort. A més, qualsevol persona pot sol·licitar-lo si presenta els documents necessaris.

Aquest document es pot tramitar per internet o de manera presencial. Si decideixes fer-ho per internet has de tramitar-ho a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia. En canvi, si ho fas presencialment s’ha de seguir el model 790, que es pot descarregar aquí. Així mateix, hauràs d’adjuntar el certificat de defunció, sigui original o una fotocòpia expedida pel Registre Civil. Finalment, aquest s’haurà de presentar a qualsevol de les gerències del Ministeri de Justícia.

Sol·licitar una herència sense testament

Si hem comprovat que no existeix un testament, o és nul, per part del difunt es produeix la successió intestada o “Ab intestato”. En aquest cas la llei és la que s’encarrega de designar qui són els hereus i quina proporció li correspon a cadascun, independentment de la voluntat del difunt. Aquest tràmit s’ha agilitzat amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Jurisdicció Voluntària i el procés es pot dur a terme per via notarial.

Per determinar qui tindrà dret a l’herència s’han d’iniciar els tràmits de la Declaració d’Hereus Ab intestato, un procediment legal que estableix qui són els hereus quan no hi ha un testament que ho especifiqui. La declaració d’hereus ab intestato només determina qui són els hereus, no el que li correspon a cadascun. Els familiars hauran de signar la declaració d’hereus davant un notari o als jutjats. L’acta de notorietat es podrà iniciar a requeriment de qualsevol persona amb un interès legítim.

Comprovar el parentiu

Els parents més propers són convocats per l’Estat de Declaració d’Hereus, aquests poden ser:

 • Les persones que consideren que tenen dret a la successió.
 • Siguin descendents, ascendents, cònjuge o parella de fet.

En cas que l’interessat en la successió sigui un menor o una persona judicialment incapacitada, el Notari haurà de comunicar al Ministeri Fiscal que insti el nomenament d’un defensor judicial.

La línia successòria a Catalunya

Moltes persones pensen que quan hi ha una herència sense testament es perd o se la queda l’Estat. Però això no és així. En aquest cas, la llei és la que s’encarregarà de designar l’hereu. A Catalunya, ve regulat per l’article 441 del Codi Civil Català:

 • Secció primera: En primer lloc, es troben els fills com els principals hereus per ser els seus descendents. Aquests tenen prioritat sense importar la seva edat, sexe, ideologia o religió. Tampoc si van ser concebuts durant l’últim matrimoni. Si els fills estan morts l’herència correspondrà als nets.
 • Secció segona: Si el difunt no té fills o descendents, o aquests es consideren indignes, l’herència passa a mans del cònjuge vidu o parella de fet. Però si el difunt es trobava en termes de separació o divorci en aquest cas la persona vídua o parella de fet perdria l’herència.
 • Secció tercera: Si el causant mor sense fills ni descendents i sense cònjuge o convivint, l’herència es difereix als ascendents a parts iguals. Si només sobreviu un dels dos, la delació a aquest s’estén a tota l’herència.
 • Secció quarta: Si el causant mor sense fills ni descendents, sense cònjuge o convivint i sense ascendents, l’herència es defereix als parents col·laterals.
 • Secció cinquena: Si no existeix cap familiar que hagi estat nomenat anteriorment, succeeix la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, l’herència és acceptada a benefici d’inventari mitjançant resolució administrativa.

La crida es realitza per ordre de seccions i a tots els seus integrants. Si aquesta esdevé ineficaç l’herència es difereix al següent grau i així successivament fins a arribar a la Generalitat.

Obtenir els documents necessaris per tramitar l’herència sense testament

Per sol·licitar el testament es requereix declarar davant un Notari i presentar uns documents que acreditin el teu parentiu amb el difunt:

 • Certificat de defunció: aquest document és facilitat pel metge que ha certificat la mort de la persona.
 • Certificat del Registre General d’Actes de Voluntat que acrediti que no hi ha un testament: s’ha de sol·licitar al Ministeri de Justícia una vegada hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la mort del difunt. En cas que hi hagi un testament s’ha de sol·licitar una còpia al Notari. En canvi, si no n’hi ha es farà l’Acta de Declaració d’Hereus davant notari.
 • Certificat de naixement dels fills del difunt.
 • Certificat d’assegurances de vida del difunt.
 • Certificat de defunció dels fills que haguessin mort.
 • Certificat de matrimoni.
 • DNI del difunt.
 • Declaració de dos testimonis que coneguin la família del difunt per afirmar la realitat dels fets.

Obtenció de l’Acta de Declaració d’Hereus

Transcorregut vint dies hàbils des de la data del requeriment inicial el Notari farà constar del seu judici sobre en què es fonamenta la declaració d’hereus. El termini de vint dies serveix per comprovar que tots els fets siguin correctes i no hi hagi cap altre hereu que hagi estat omès.

Finalment, el Notari indicarà qui són els parents més propers amb dret a heretar amb arranjament a la llei i ells es convertiran en hereus ab intestato.

Acceptació o renúncia de l’herència

En l’herència sense testament, els hereus han d’acceptar o repudiar l’herència davant notari. En cas que s’accepti l’herència s’accepten tots els béns, drets i obligacions que queden a la mort d’una persona. Així mateix, a partir de la mort del difunt, hi ha un termini de 6 mesos per liquidar els Impostos de Successió davant l’Administració Tributària.

Tramitació de la Pensió de Viudetad

Tramitación de la Pensión de Viudedad

Per demanar la tramitació de la Pensió de Viudetad és necessari adreçar-se a la Seguretat Social i sol·licitar de Prestacions de Supervivència. Tanmateix, existeixen una sèrie de requisits per sol·licitar-la:

 • Era cònjuge del difunt i existeixen fills en comú, si no existeixen, també es permet la pensió de viduïtat si el matrimoni va ser realitzat fa més d’un any.
 • Era parella de fet inscrita en el registre de cada comunitat autònoma o ajuntament almenys dos anys abans de la mort, a més d’acreditar una convivència durant almenys cinc anys.
 • Divorciat o separat i estava percebent una pensió compensatòria, que en aquest cas s’extingeix.
 • Els ingressos del supervivent no han de superar el 50% de la suma dels propis més els del difunt o un 25% en cas de no tenir fills comuns.

Generalment, la pensió mínima de viduïtat el 2020 ascendeix al 52% de la base reguladora, encara que pot arribar al 60% en determinats casos com ser major de 65 anys, no tenir ingressos per treballar per compte propi o aliè o no tenir dret a una altra pensió pública, sigui nacional o estrangera. Fins i tot, la pensió pot arribar a ser d’un 70% en casos molt concrets com tenir càrregues familiars o ser la teva única font d’ingressos. Aquestes quantitats s’apliquen de forma mensual en 14 pagues.

Advocat especialista en herències sense testament

Si busques un advocat especialista en herències i successions, m’encantaria poder ajudar-te. A Vives Bas Advocats t’assessorem en un moment difícil en què és necessari rebre la millor atenció i assessorament. T’escoltem, estudiem el teu cas i t’acompanyem durant tota la resolució de l’herència per evitar qualsevol inconvenient que pugui sorgir. Atenc qualsevol consulta jurídica:

 • Herència i qüestions hereditàries
 • Tramitació d’herències
 • Declaració d’hereus
 • Testaments

Si et trobes davant d’una herència sense testament i necessites orientació legal, no dubtis a contactar-nos. A Vives Bas Advocats, estem aquí per ajudar-te a superar qualsevol desafiament i assegurar que l’herència es gestioni amb eficàcia.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Herències: El nostre equip d’advocats té una àmplia experiència en casos d’herències. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens centrem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, sinó de persones a les quals resolem un problema.
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, entenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.

Contacta i sol·licita informació sense compromís.