Com es reparteix una herència a Barcelona?

Com es reparteix una herència a Barcelona?

Com es reparteix una herència entre diverses persones és una de les qüestions més importants d’aspecte pràctic en tractar una successió. El repartiment d’herències depèn de diversos factors, i és important analitzar-los amb detall segons la situació personal de cadascú.

Com es fa el repartiment de l’herència?

Com és lògic pensar, a vegades el repartiment pot ser un motiu de discussió entre els hereus. És per això que la llei preveu diverses opcions sobre com es reparteix una herència:

  1. La voluntat del causant: En el dret de successions, la voluntat del causant és sempre la primera norma a tenir en compte. Si el causant en el seu testament o en algun altre document vàlid, va procedir a definir com repartir la seva herència, aquest serà el criteri a seguir (sempre que el mateix respecti els percentatges i les normes legals necessàries). Si es desconeix si existeix herència es pot sol·licitar un certificat al Registre General d’Actes d’Última Voluntat.
  2. Partició per marmessor: El causant en el seu testament pot haver nomenat un marmessor (un tercer) perquè procedeixi a repartir la seva herència —béns i obligacions— entre els cridats que l’hagin acceptat.
  3. Partició pels mateixos cohereus: En el cas que el causant no hagi realitzat cap de les opcions anteriors, els cohereus poden lliurement dividir-se el cabal hereditari de forma amistosa i pacífica. Sempre que es respectin els percentatges que a cadascun d’ells els correspon.
  4. Partició arbitral: En el cas que els cohereus no es posin d’acord, poden conjuntament decidir que un àrbitre sigui qui defineixi com es reparteix una herència. El nomenament de l’àrbitre per al repartiment de l’herència també podria fer-ho el causant en el seu testament per al supòsit que prevegi que els cohereus no es posaran d’acord.
  5. Partició judicial: Finalment, i per al supòsit que cap de les anteriors maneres de repartiment funcionessin, qualsevol dels cohereus està facultat per acudir a la jurisdicció ordinària, perquè sigui un jutge qui decideixi sobre la partició de l’herència.

Què passa després del repartiment d’una herència?

Un cop el repartiment és ferm, cada subjecte adquireix els béns, drets i obligacions que li han estat assignats i sobre els mateixos passa a ser l’únic titular.

Què passa quan entre els béns hi ha béns indivisibles?

És un fet molt comú que entre els béns a repartir hi hagi un bé, normalment de valor elevat, que sigui indivisible, per exemple, un pis.

Llevat que s’hagi pactat la indivisió per part dels cohereus, o que el causant hagi disposat la indivisió, es procedirà segons les normes generals de la comunitat de béns, que impliquen que qualsevol dels hereus estarà facultat per demanar la divisió de la cosa.

Això implica que es procedirà o bé a què un dels comuners (en aquest cas hereus) s’adjudiqui la totalitat del bé, compensant la resta en funció de la quota de cadascun d’ells, o bé es procedirà a la venda o subhasta (en última instància) del bé i de l’import en metàl·lic que s’obtingui d’aquesta operació de disposició, cada cohereu s’adjudiqui la part que li correspongui en funció de la seva quota.

Què passa amb les despeses i fruits que s’hagin produït en el cabal hereditari abans que s’adjudiqui a cadascun dels hereus els béns que li corresponen?

Quan s’ha definit com repartir una herència, s’han de liquidar mútuament les despeses que aquests béns hagin pogut ocasionar durant el lapse de temps que ha mediat des de la mort del causant fins a l’acceptació definitiva de l’herència. Al seu torn, també s’han de repartir possibles fruits que hagi pogut generar el cabal relicte.

La regla a tenir en compte és molt senzilla. Cadascú ha de respondre dels deutes i/o despeses en funció del percentatge que li correspon de l’herència. Però alhora ha de participar en els fruits en la mateixa proporció.

Necessites un advocat d’herències a Barcelona?

Como se reparte una herencia

En moments difícils en què la família ha de refer-se després de la pèrdua d’un ésser estimat, la millor opció per resoldre aquests problemes és comptar amb el suport legal d’un advocat especialitzat. A Vives Bas Advocats, el nostre equip de professionals està aquí per oferir-te l’assessoria legal que necessites per abordar qualsevol situació relacionada amb herències.

Per què Vives Bas Advocats?

  • Som especialistes en Herències: El nostre equip d’advocats té una àmplia experiència en casos d’herències. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
  • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, sinó de persones a les quals resolem un problema.
  • Tracte personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.

Si estàs afrontant qüestions d’herències a Barcelona i necessites resoldre qualsevol dubte sobre com es reparteix una herència, pots fer-ho ara a través del nostre formulari. Confia en Vives Bas Advocats i contacta amb nosaltres avui: estudiarem el teu cas de forma personalitzada sense compromís.