Advocat especialista en herències a Barcelona: tot el que necessites saber.

Advocat especialista en herències a Barcelona: tot el que necessites saber.

Després del traspàs d’un familiar proper o en la planificació de la nostra pròpia successió, és important conèixer certs conceptes bàsics sobre les herències a Catalunya. A Vives Bas, advocats especialistes en herències a Barcelona, hem preparat aquesta guia per respondre a les preguntes més freqüents relacionades amb les herències i els testaments.

Quins drets tenen els familiars en l’herència?

El Codi Civil Català estableix que una quarta part del patrimoni hereditari del difunt, és a dir, un 25%, haurà de transmetre’s, obligatòriament i a parts iguals, als hereus que tenen dret a la legítima. Aquests són els fills, en primer lloc. Ara bé, si algun d’ells ha mort abans que el causant, llavors els nets tindran dret a l’herència que corresponia al fill difunt. Però, si no hi ha descendents a qui heretar, llavors el patrimoni passaria als progenitors del causant.

Resulta important remarcar que, a Catalunya, tant el cònjuge com la parella de la persona difunta no estan inclosos entre els hereus amb dret a la legítima.

Com es deu repartir l’herència?

El repartiment d’una herència implica la distribució dels béns del difunt entre els hereus en proporció a la quota que correspongui a cadascun d’ells. D’acord amb el Codi Civil Català, aquestes són les regles d’adjudicació:

 • Quan els hereus no s’entenen sobre com dividir l’herència conjunta o no desitgen sotmetre l’herència a un arbitratge, qualsevol d’ells pot sol·licitar la intervenció de l’autoritat judicial.
 • Els drets sobre una propietat comuna es distribueixen de la forma més equitativa possible d’acord amb l’estipulat en el règim de propietat horitzontal, i qualsevol desproporció en la repartició es compensa en metàl·lic.
 • La divisió d’un bé pot consistir en l’adjudicació del dret a gaudir d’una possessió (ús de fruit) per part d’alguns hereus i el dret a la titularitat (nua propietat) en el cas d’altres.
 • L’hereu que posi les seves mans en quatre cinquenes parts d’un bé heretat pot quedar-se amb tota la propietat si els altres titulars estan disposats a vendre la seva participació.
 • L’adjudicació dels béns indivisibles (com les col·leccions que formen part d’un patrimoni artístic) es concedeix a l’hereu que mostri interès a conservar-los. Com a part del procés de divorci, nul·litat matrimonial o separació, els cònjuges poden dividir les seves comunitats ordinàries.

Com es pot fer el testament?

La voluntat del difunt es manifesta mitjançant un testament. D’acord amb el dret català, existeixen dos tipus de testaments; el primer, el notarial, i com el seu nom ho indica, és atorgat per un notari, que identifica el testador i verifica la seva capacitat legal. Al seu torn, un testament notarial pot ser obert o tancat; el segon tipus és la hològraf, més personal i redactat pel testador i ha de donar-li validesa un notari.

A continuació, podem veure les principals característiques entre aquests dos tipus de testaments:

Testament notarialTestament ològraf
Obert
– S’ha d’expressar la voluntat davant d’un notari
– El notari redacta i autoritza el document
Tancat
– Redactat per l’otorgant o una persona autoritzada
– Es guarda en un sobre tancat
– El notari certifica el contingut, l’audita i elabora un acte de protocol·lització.
– Escrit a puny i lletra del testador
– Perquè sigui vàlid es necessita:
* Document escrit íntegrament per l’atorgant
* Signatura de l’atorgant
* Data i lloc en què va ser elaborat
* S’ha de ser major d’edat o menor emancipat
* Ha de presentar-se davant notari dins de 4 anys posteriors a la defunció del causant.
* El notari confirma l’autenticitat i elabora una acta de protocol·lització

Cal destacar que, el Codi Civil Català estableix que qualsevol testament hològraf o notarial pot ser invalidat per un de més recent.

Qui pot reclamar una part de l’herència i quan?

Les úniques persones que poden reclamar una herència són els hereus amb dret a la legítima i les persones que figuren en un testament.

El termini per sol·licitar la participació com a cotitulars és de 30 anys a partir de la inscripció de la defunció en el Registre Civil local i des del moment en què un dels hereus expressa la seva intenció de posseir-los o es comporta com a propietari de facto d’una comunitat hereditària.

Si algun dels cotitulars decideix renunciar a la seva herència, no tindrà dret a reclamar més endavant.

Quin tipus d’impost cal pagar en cas de ser hereu?

Després del traspàs d’una persona amb residència habitual a Catalunya, els seus hereus tenen sis mesos per pagar l’Impost de Successions i Donacions corresponent. Per saber a quant ascendeix aquest tribut, hauran de realitzar els següents passos:

 • Determinar la quantitat de la massa hereditària, és a dir, el valor dels béns heretats després de descomptar les despeses i els deutes.
 • Aplicar les següents reduccions d’acord amb el grup al qual pertanyin:
  • Grup I: correspon als descendents menors de 21 anys, 100.000 euros, més 12.000 euros per cada any que els falti per complir 21 (sempre que no s’excedeixin els 196.000 euros).
  • Grup II: 100.000 euros al cònjuge o parella estable i als fills de 21 anys o més; 50.000 euros als nets o besnets majors de 21 anys o més i als membres d’una relació de convivència d’ajuda mútua que hagin conviscut com a mínim dos anys amb el difunt, i 30.000 euros als ascendents.
  • Grup III: 8.000 euros als ascendents i descendents per afinitat i als parents de segon i tercer grau.
  • Grup IV: no es concedeix cap reducció als estranys ni als parents de quart grau o més llunyans.
 • A la quantitat obtinguda, cal aplicar-li el tipus aplicable que correspongui i multiplicar el resultat pel coeficient multiplicador. Els tipus aplicables i coeficients es poden consultar a la Guia pràctica de l’impost de successions i donacions.
 • Realizar las siguientes deducciones y bonificaciones:
  • 99 % al cònjuge o parella estable del difunt.
  • Descomptar el percentatge que correspongui als hereus dels grups de parentiu I i II. Les quantitats també es poden consultar a la guia anterior.

La complexitat d’aquest tema requereix, sovint, ajuda externa per poder resoldre els problemes que puguin sorgir, un Advocat especialista en herències és la millor opció per deixar en mans d’un expert tots aquests problemes.

I si heretes una hipoteca o un deute bancari?

L’acceptació d’una herència no només implica convertir-se en el propietari dels béns i drets de l’atorgant, també comporta assumir les seves obligacions i deutes. Si se sap que els deutes del difunt superen el valor dels seus béns, renunciar a l’herència podria ser la millor alternativa.

Quan hi ha dubtes sobre la solvència del difunt, llavors el més recomanable és acollir-se a la figura legal d’herència a benefici d’inventari. Sota aquest esquema, els patrimonis del cotitular i el causant quedaran completament separats.

Des del moment en què un individu es converteix en coneixedor de la seva condició com a hereu, té 6 mesos per realitzar un inventari exhaustiu dels béns que componen l’herència i formalitzar-lo davant d’un notari o un jutjat competent. Així, els deutes i obligacions es liquidaran únicament amb els béns rebuts en herència i identificats en l’inventari.

Advocat especialista en herències a Barcelona

Si ets hereu i tens dubtes o preguntes sobre els tràmits o vols saber més sobre els testaments, a Vives Bas, advocats especialistes en herències, podem ajudar-te. Gràcies a la nostra àmplia experiència en el Dret successori t’oferirem tota l’ajuda necessària perquè aquest procés sigui el més senzill i transparent possible. A Vives Bas Advocats, combinem l’experiència legal amb un enfocament personalitzat. Els nostres advocats estan aquí per alleujar l’estrès associat amb els assumptes successoris, proporcionant solucions efectives i ètiques.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Herències: El nostre equip d’advocats té una àmplia experiència en casos d’herències. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens centrem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, sinó de persones a les quals resolem un problema.
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, entenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.

Contacta ara sense cap mena de compromís per programar una consulta i començar el procés amb els millors experts legals al teu costat. Junts trobarem l’estratègia òptima per a la teva situació personal.